Wetgeving

Wetgeving

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) is in Nederland de belangrijkste wet als het gaat om de bescherming van de werknemer tegen gevaren tijdens het werk. De werkgever heeft hierbij een zorgplicht ten aanzien van de werknemer, hij dient immers de voorwaarden te scheppen waarbinnen de werknemer veilig kan werken. Deze voorwaarden staan o.a. omschreven in de NEN 3140, NEN 2484, NEN-EN 1004 en de NEN-EN 1050 (risico inventarisatie machineveiligheid). De Arbeidsinspectie die belast is met de naleving en de controle van de Arbo-wet zal deze normen hanteren bij de beoordeling van de werkzaamheden en inspectie. In de praktijk blijkt dat een onderzoek door de Arbeidsinspectie in de meeste gevallen pas plaats vindt na een ongeval. Dan moet de werkgever kunnen aantonen dat op afdoende wijze aan de zorgplicht is voldaan.

Aansprakelijkheid

Een overtreding van de Arbo-wet is een economisch delict en kan leiden tot een sanctie van de Arbeidsinspectie. Bij ernstige overtredingen vindt er een overdracht plaats naar het Openbaar Ministerie. De officier van justitie kan schikken (het voldoen van een geldbedrag) of de verdachte dagvaarden voor de rechter. Als de verdachte schuldig wordt bevonden kunnen straffen opgelegd worden, zoals: openbaarmaking van de uitspraak, stillegging van de onderneming, boete en gevangenisstraf. Naast deze strafrechtelijke aansprakelijkheid bestaat er ook nog een civielrechtelijke aansprakelijkheid. Wanneer een werknemer schade lijdt doordat de werkgever zijn zorgplicht niet of onvoldoende is nagekomen, kan de werkgever via civielrechtelijke procedure verplicht worden de schade te vergoeden. Dus als er een ongeval plaats heeft gevonden en bovenstaande normen zijn niet of onvoldoende geimplementeerd in de organisatie dan heeft de werkgever een zwakke positie.